Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

Ana Sayfa

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KARİYER MERKEZİ 


İş Başvuruları Hakkında Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

    Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Avcılar Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

    Tarafınızca verilmiş olan her türlü kişisel bilgiler, iş başvurularınızın etkili bir şekilde yönetilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla toplanmakta olup bu kapsamda Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. 

    Kariyer Merkezinin iş başvurularınızı etkin bir şekilde sonuçlandırabilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veri sayılan engellilik durumu ve engellilik oranına ilişkin bilgiler istenebilmektedir. Bunun dışında  istenilen tüm veriler kişisel veri olarak tanımlanan verilerdendir.

    Söz konusu kişisel veriler iş bulma sürecinin etkin olarak yürütülebilmesi için Belediyenin iş stratejilerinin planlanması ve icrası Belediyeyle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde, personel arayan gerçek ve tüzel kişilerle   Belediyenin müdürlükleri, iştirakleri ve hissedarı olduğu şirketlerle paylaşılabilecektir.

    Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Belediye hizmet binası olan Ambarlı Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sk. No:10 adresine yazılı olarak veya kimliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden ........... com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

    
                                                Adı-Soyadı: ………………………
                                                İmza:   …………………………
                                                Tarih: …/……/20……

    Yukarıda aydınlatma metninde ayrıntıları ile açıklanan amaçlarla sınırlı olarak Avcılar Belediye Başkanlığı Kariyer Merkezine açıklamış olduğum kişisel verilerim ile engellilik durumuma ve engellilik oranıma ilişkin verilerin işlenmesine, aktarılmasına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. maddesi kapsamında açık rıza göstermekteyim.  
 
                                                Adı-Soyadı: ………………………
                                                İmza:   …………………………
                                                Tarih: …/……/20……